Fakta a mýty.


Zde máte možnost si ověřit tvrzení, která jsou vám předkládána jako pravdivá ať ve volebních tiskovinách, v městském zpravodaji , facebooku či  jiných informačních kanálech. Málo kde však najdete odkazy či sdělení, jak ověřit pravdivost tvrzení. Občan se má rozhodovat svobodně, na základě pravdivých informací a nemá být manipulován.

Mýtus: V Břeclavi je líp.

Nezávislá organizace Obce v datech hodnotí ročně tzv. „Indexem kvality života“ jednotlivá města v České republice na základě kritérií používaných OECD k posuzování kvality života ve městech na celém světě. Bodové hodnocení 0-10 bodů. Čím více, tím lépe. Hodnocení města na konci minulého období v roce 2018: 5,7 bodu. Hodnocení města v právě končícím volebním období. 2019: 5,4 bodu, 2020: 5,2 bodu, 2021 4,8: bodu . Hodnocení 2022 ještě není zveřejněno.
Fakta: dle dat Českého statistického úřadu měla Břeclav k 1.1. 2022 měla Břeclav 24 704 obyvatel. K 1.1. 2022 měla Břeclav 23 943 obyvatel.
Dopad na město: příjmy města se v rozhodující výši odvíjí od počtu trvale hlášených obyvatel. Úbytek 761obyvytel představuje roční výpadek příjmů města 11 186 000,- Kč při podílu města na daňových výnosech státu cca 14 700,-Kč na občana (podle zákona o rozpočtovém určení daní).
Řešení: Program změny pro Břeclav. Zastavit odchod obyvatel z města. Dostupné městské nájemní bydlení, podpora různých typů bytové výstavby se spoluúčastí města, výše životních nákladů. To jsou body, kterými lze tento nepříznivý stav zvrátit.


Mýtus: Břeclav si nevzala v právě končícím období žádný úvěr

Že vzít si úvěr je špatné, nemusí být vždy pravda. V minulém období si Břeclav vzala investiční úvěr 90 milionů korun. Za tyto peníze postavila řadu investic v době, kdy byly ceny prací relativně nízké, inflace malá a úrok více než výhodný. Tvrzení, že v předchozím období bylo město zadluženo miliony
korun a v končícím období dluhy klesly na 48 milionů korun je přinejmenším zavádějící. A uvádět, že ve stávajícím období si město nevzalo úvěr je nepravda.
Fakta: Zastupitelstvo města na svém jednání dne 31.8. 2022 schválilo převedení závazku města vůči společnosti Amper Savings a.s. na společnost Factoring KB a.s. Jde o závazek, kterým si město hradí investice do úspor provozních nákladů svých budov ve výši 30 milionů korun.
Dopad na město: Dluh města vzrostl z 48 milionů korun na 78 milionů korun.
Řešení: Změna pro Břeclav nevidí problém ani v jednom z úvěrů. První úvěr umožnil v době jeho pořízení , postavit parkoviště u nemocnice, smuteční obřadní síň, asfaltové cyklotrasy na hrázích, rekonstrukci ulice Na zahradách za náklady, které jsou dnes nereálné. A splácíme inflačními penězi. Druhý úvěr zase umožňuje úsporu ve spotřebě energií a přibližuje nás k energetické nezávislosti. Nelze však zamlčovat, že jsme město zatížili úvěrem. Změna pro Břeclav informuje občany pravdivě a i nadále tak bude činit.


Mýtus: DPS Hájová nestojí proto, že byla drahá

Nahradí ji kontejnerové bydlení U Splavu. 34 bytů stavěných v několika etapách. Za cenu DPS Hájová , která měla mít 25 bytů. Senioři mají žít v kontejnerech. U stavby DPS Hájová se čekalo na stavební povolení, které bylo podmínkou 100% úspěšnosti v žádosti o dotaci. Po jeho obdržení bylo pokračování akce zastaveno a dnes se připravuje dražší bydlení v kontejnerech. Pro seniory je určena 1/3 z celkového počtu plánovaných 34 bytů.
Fakta: Stavba DPS Hájová má stavební povolení a svůj rozpočet. Nebyla vypsána veřejná soutěž na zhotovitele, která by ukázala reálnou cenu díla. Nebyla podána žádost o dotaci. Akce je zastavena. Kontejnerové bydlení stavební povolení nemá
Dopad na město: Chybí více než 100 míst pro seniory žádající o ubytování v DPS
Řešení: Změna pro Břeclav vidí řešení v postavení DPS Hájová. Nedostatek míst v DPS pro seniory to úplně nevyřeší, ale o min. 25% zlepší.


Mýtus: město transparentně hospodaří

Transparentní hospodaření si lze představit, že je utrácení městských prostředků nejen pod kontrolou orgánů města, ale i každý občan má možnost zkontrolovat, kam jdou veřejné prostředky. Donedávna to platilo i v Břeclavi, kde od roku 2014 bylo zavedeno, že každý občan měl možnost na městských stránkách si ověřit, kolik a za co bylo hrazeno z městského rozpočtu. S blížícím se koncem volebního
období byla tato zavedená kontrola hospodaření města zrušena.
Fakta: V dubnu 2021 došlo k ukončení zveřejňování knihy došlých faktur což si lze ověřit na stránkách města v sekci Úřad a radnice-ekonomika a finance-kniha došlých faktur. Od dubna 2021 je zveřejňování údajů ukončeno.
Dopad na město: konec možnosti občanů ověřit si jednoduše konkrétní výdaj hrazený konkrétnímu dodavateli.
Řešení: Změna pro Břeclav navrhuje návrat k původnímu způsobu zveřejňování městských výdajů a tím mít výdaje pod kontrolou veřejnosti.


Mýtus: město zajistí vybudování obchvatu

Vybudování obchvatu města je záležitostí starosty a předchozí vedení města třicet let slibovala obchvat, ale nic nezajistila. Nyní už obchvat bude.
Fakta: Vybudování obchvatu je záležitostí státu. Od prvopočátku záměru. Město není investorem, pouze dotčeným účastníkem. Část obchvatu jde po pozemcích města. Stavební řízení je na volených zástupcích města nezávislé. Nelze předvídat, kdy bude ukončeno. Účastníci stavebního řízení mají svá práva, pokud se domnívají, že jsou na svých právech kráceni, mohou využít řadu právních
instrumentů, od odvolání se až po žalobu. Všechny tyto úkony posunou začátek zahájení stavby. Ředitelství silnic a dálnic na svých webových stránkách kalkuluje s cenou obchvatu 1,3 mld. korun. V roce 2019 bylo odhadováno navýšení ceny obchvatu na 2,4 mld. korun. Při současném navýšení cen lze očekávat nárůst ceny o 100%. Tyto skutečnosti povedou s velkou pravděpodobností k dalšímu
posunu termínu vybudování obchvatu města. Dopad na město: nelze reálně v následujícím volebním období počítat s přínosem obchvatu pro dopravní situaci ve městě.
Řešení: Změna pro Břeclav bude občany pravdivě informovat o postupu realizace obchvatu. Jiná možnost jak uspíšit vybudování obchvatu reálně neexistuje.